برنامه ترم بهار


نام استاد نام کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
مهدی اصفهانی تنبک ۱۵ - ۲۰ ۱۵ - ۲۰
مهدی بابایی میوزماسل ۱۳ - ۲۰ ۱۳ - ۲۰
سوران پورعلی مکری دیوان - باغلاما ۱۵ - ۲۱
مسعود حبیبی دف ۱۴ - ۲۰
محمد ذوالنوری تار/تنبور 1۵ - ۲۰
سارنگ سیفی زاده آواز ۱۹:۳۰ - ۲۱
سارنگ سیفی زاده تصنیف ۱۸ - ۱۹:۳۰
پیام صمیمی پیانو ایرانی ۱۳ - ۲۰
نازنین غنی زاده کمانچه
محمدرضا فیاض سنتور ۱۵ - ۲۱
حمید قنبری تنبک ۱۶ - ۲۱
کوشا صرافی گوهر ویولن ۱۵ - ۲۱
سیاوش لطفی پیانو/سلفژ ۱۴ - ۲۱ ۱۴ - ۲۱
ارژنگ سیفی زاده سه‌تار ۱۵ - ۲۰
ارژنگ سیفی زاده تحلیل ردیف ۱۹:۳۰ - ۲۱
ارژنگ سیفی زاده آواز ۱۶:۳۰ - ۱۸
معصومه مهرعلی آواز ۱۸ - ۱۹:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۲
۱۶ - ۱۷:۳۰
۱۶ - ۱۷:۳۰
۱۸ - ۱۹:۳۰
۱۵ - ۱۶:۳۰
۱۷ - ۱۸:۳۰
پگاه زهدی سنتور ۱۵ - ۲۰
نوید توسلی سنتور ۱۶ - ۲۱
فرهود بیگلر بیگی فلوت ۱۶ - ۲۰
یلدا احسانی کلارینت ۱۵ - ۲۱
اشکان قضات آواز کلاسیک / صداسازی
کلاس‌های کودک ارف ۱۶ - ۱۷:۳۰